Gevelcontroles en periodieke inspecties

De gevel vormt de eerste kennismaking met een gebouw en haar gebruikers.

 

Periodieke gevelcontroles en onderhoud zijn een noodzaak.  Lekkende, vervuilde of beschadigde gevels bezorgen een gebouw, de directe omgeving en haar gebruikers een negatieve uitstraling en ongemak. Zo vormen deze zaken een bron van ergernis en blijkt de gevel zeker niet het gewenste visitekaartje. GevelCare voorkomt en herstelt.

 

De gevel en het dak bepalen in hoge mate het comfort- en welzijnsgevoel van iedereen die zich in het pand bevindt.

 

 

Te vaak worden gebouweigenaren en -gebruikers geconfronteerd met relatief eenvoudig te verhelpen problemen zoals tocht, lucht- en waterlekkages, slecht functionerende ramen en deuren, corrosie, loskomende geveldelen, lekkende daken etc.

Deze problemen zijn meestal niet toe te schrijven aan een verkeerd ontwerp maar worden vaak veroorzaakt door:

 • Slechte communicatie in het voortraject of in de bouwfase
 • Verkeerde bouwvolgordes door slecht afgestemde planningen
 • Slechte afstemming van werkzaamheden van diverse partijen
 • Gebrek aan vakkennis, menselijk falen en slechte weersomstandigheden in de bouwfase
 • Onvoldoende controle op de uitgevoerde werkzaamheden
 • Gebrek aan kennis over of het onderschatten van het onderhoud
 • Onvoldoende of verkeerd onderhoud
 • Verkeerd uitgevoerde reparaties

 

Zodra problemen zich voordoen, start in veel gevallen een langdurig proces voordat ze zijn verholpen.

 

Door GevelCare in te schakelen kunnen veel problemen worden voorkomen of vroegtijdig worden onderkend en opgelost.

Op de bouwplaats verzorgt GevelCare – als gespecialiseerde, externe, partij – instructies, beproevingen, kwaliteitscontroles en -borging.

In de gebruiksfase voert GevelCare periodieke controles  en herstelwerkzaamheden uit.

 

Opdrachtgevers zijn:

 • Bouwdirecties
 • Bouwkundig aannemers
 • Gevelleveranciers
 • Gebouwbeheerders
 • Gebouweigenaren
 • Particulieren
 • VVE’s